---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Ngày quay thưởng Kết quả
04/22 06,   07,   22,   32,   36,   39
04/20 06,   09,   14,   30,   33,   42
04/18 06,   16,   28,   29,   39,   44
04/15 03,   09,   13,   20,   30,   34
04/13 11,   22,   24,   33,   38,   43
04/11 07,   20,   23,   25,   26,   39
04/08 02,   05,   11,   16,   30,   34
04/06 01,   07,   08,   09,   36,   40
04/04 02,   03,   06,   16,   41,   44
04/01 04,   12,   24,   33,   39,   43