Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả số đặc biệt

2018/04/24


17 , 18 , 24 , 40 , 41 , 46


6


2018/04/21


16 , 18 , 41 , 43 , 46 , 55


35


2018/04/19


04 , 17 , 19 , 35 , 49 , 55


9


2018/04/17


02 , 10 , 26 , 27 , 31 , 38


39


2018/04/14


02 , 10 , 14 , 26 , 45 , 54


20


2018/04/12


04 , 29 , 35 , 37 , 42 , 54


19


2018/04/10


01 , 22 , 25 , 31 , 36 , 48


41


2018/04/07


12 , 24 , 33 , 34 , 36 , 53


5


2018/04/05


07 , 09 , 17 , 25 , 31 , 32


6


2018/04/03


20 , 21 , 39 , 42 , 51 , 53


1


2018/03/31


03 , 07 , 31 , 43 , 51 , 53


26


2018/03/29


05 , 27 , 35 , 39 , 46 , 52


31


2018/03/27


09 , 13 , 14 , 15 , 54 , 55


22


2018/03/24


01 , 30 , 38 , 45 , 48 , 50


12


2018/03/22


01 , 08 , 24 , 33 , 34 , 41


20


2018/03/20


11 , 40 , 43 , 46 , 49 , 55


37


2018/03/17


03 , 14 , 28 , 35 , 50 , 52


29


2018/03/15


15 , 20 , 23 , 28 , 39 , 49


19


2018/03/13


01 , 02 , 17 , 46 , 47 , 49


44


2018/03/10


09 , 20 , 27 , 31 , 48 , 49


42


2018/03/08


14 , 17 , 18 , 23 , 41 , 52


40


2018/03/06


02 , 06 , 13 , 22 , 40 , 48


12


2018/03/03


04 , 10 , 32 , 37 , 47 , 52


49


2018/03/01


04 , 05 , 07 , 17 , 20 , 38


9


2018/02/27


08 , 16 , 23 , 28 , 44 , 49


45


2018/02/24


05 , 07 , 24 , 32 , 45 , 49


1


2018/02/22


11 , 14 , 32 , 36 , 42 , 48


20


2018/02/20


01 , 02 , 21 , 24 , 50 , 52


33


2018/02/17


16 , 22 , 28 , 29 , 35 , 43


45


2018/02/13


09 , 25 , 26 , 30 , 42 , 54


19trang đầu tiên
trang tiếp theo
trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ
Cũ Để New