Mega 6/45 Muộn nhất: 2018/04/22 tỷ lệ cược liên tiếp
6___Tổng số Draw:44 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 15.91 %

7___Tổng số Draw:39 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 12.82 %

22___Tổng số Draw:31 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 9.68 %

32___Tổng số Draw:43 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:9 Times
Tỷ lệ: 20.93 %

36___Tổng số Draw:33 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 15.15 %

39___Tổng số Draw:31 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:0 Times
Tỷ lệ: 0 %