Power 6/55 Muộn nhất: 2018/04/24 tỷ lệ cược liên tiếp
17___Tổng số Draw:11 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:0 Times
Tỷ lệ: 0 %

18___Tổng số Draw:16 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 18.75 %

24___Tổng số Draw:19 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:1 Times
Tỷ lệ: 5.26 %

40___Tổng số Draw:13 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 30.77 %

41___Tổng số Draw:21 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 23.81 %

46___Tổng số Draw:17 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 11.76 %

6___Tổng số Draw:9 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:0 Times
Tỷ lệ: 0 %