---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Ngày quay thưởng Kết quả
01/20 08,   16,   21,   31,   35,   38
01/18 12,   15,   19,   38,   40,   45
01/16 01,   08,   14,   24,   31,   40
01/13 01,   20,   21,   23,   26,   33
01/11 19,   21,   22,   23,   25,   44
01/09 17,   27,   28,   30,   33,   41
01/06 09,   22,   33,   34,   35,   44
01/04 01,   08,   14,   16,   19,   22
01/02 04,   14,   32,   35,   36,   40
12/30 10,   19,   31,   35,   42,   44