---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Ngày quay thưởng Kết quả
08/19 16,   18,   28,   36,   37,   45
08/17 03,   08,   22,   28,   33,   42
08/15 12,   24,   25,   33,   40,   44
08/12 05,   16,   17,   28,   31,   38
08/10 18,   22,   24,   29,   41,   45
08/08 19,   34,   37,   39,   41,   44
08/05 07,   10,   18,   31,   39,   43
08/03 03,   08,   10,   24,   27,   28
08/01 05,   06,   29,   30,   37,   38
07/29 26,   31,   32,   37,   43,   45