---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Ngày quay thưởng Kết quả
10/17 01,   12,   14,   36,   39,   43
10/14 07,   08,   09,   34,   40,   43
10/12 11,   12,   20,   26,   28,   42
10/10 18,   19,   22,   28,   41,   42
10/07 14,   18,   31,   34,   39,   44
10/05 04,   12,   17,   29,   35,   44
10/03 06,   12,   19,   21,   25,   45
09/30 01,   20,   24,   36,   43,   45
09/28 02,   06,   11,   13,   15,   38
09/26 12,   19,   27,   39,   42,   45