---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Ngày quay thưởng Kết quả
06/17 03,   05,   06,   07,   34,   40
06/15 08,   11,   13,   23,   24,   28
06/13 02,   04,   17,   24,   31,   40
06/10 22,   25,   35,   36,   38,   39
06/08 04,   13,   32,   35,   40,   42
06/06 06,   20,   22,   26,   43,   44
06/03 18,   20,   24,   40,   42,   45
06/01 06,   14,   19,   38,   43,   44
05/30 02,   17,   19,   27,   31,   36
05/27 05,   09,   17,   18,   19,   22