Mega 6/45 Muộn nhất: 2022/05/27 tỷ lệ cược liên tiếp
16___Tổng số Draw:119 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:11 Times
Tỷ lệ: 9.24 %

21___Tổng số Draw:115 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:15 Times
Tỷ lệ: 13.04 %

23___Tổng số Draw:116 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:14 Times
Tỷ lệ: 12.07 %

27___Tổng số Draw:121 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:15 Times
Tỷ lệ: 12.4 %

35___Tổng số Draw:124 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:18 Times
Tỷ lệ: 14.52 %

41___Tổng số Draw:117 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:16 Times
Tỷ lệ: 13.68 %