Mega 6/45 Muộn nhất: 2020/05/24 tỷ lệ cược liên tiếp
1___Tổng số Draw:91 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:12 Times
Tỷ lệ: 13.19 %

29___Tổng số Draw:76 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:13 Times
Tỷ lệ: 17.11 %

30___Tổng số Draw:96 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:16 Times
Tỷ lệ: 16.67 %

32___Tổng số Draw:76 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:14 Times
Tỷ lệ: 18.42 %

34___Tổng số Draw:73 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:8 Times
Tỷ lệ: 10.96 %

35___Tổng số Draw:85 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:15 Times
Tỷ lệ: 17.65 %