Mega 6/45 Muộn nhất: 2018/06/17 tỷ lệ cược liên tiếp
3___Tổng số Draw:36 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 8.33 %

5___Tổng số Draw:50 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:11 Times
Tỷ lệ: 22 %

6___Tổng số Draw:48 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 14.58 %

7___Tổng số Draw:40 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 12.5 %

34___Tổng số Draw:37 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 10.81 %

40___Tổng số Draw:44 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:8 Times
Tỷ lệ: 18.18 %