Mega 6/45 Muộn nhất: 2019/06/16 tỷ lệ cược liên tiếp
6___Tổng số Draw:71 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:11 Times
Tỷ lệ: 15.49 %

7___Tổng số Draw:62 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 11.29 %

19___Tổng số Draw:69 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:13 Times
Tỷ lệ: 18.84 %

29___Tổng số Draw:60 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:10 Times
Tỷ lệ: 16.67 %

31___Tổng số Draw:63 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:6 Times
Tỷ lệ: 9.52 %

36___Tổng số Draw:50 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:8 Times
Tỷ lệ: 16 %