Mega 6/45 Muộn nhất: 2019/01/20 tỷ lệ cược liên tiếp
8___Tổng số Draw:54 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 7.41 %

16___Tổng số Draw:51 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 9.8 %

21___Tổng số Draw:49 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 8.16 %

31___Tổng số Draw:55 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:6 Times
Tỷ lệ: 10.91 %

35___Tổng số Draw:52 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:8 Times
Tỷ lệ: 15.38 %

38___Tổng số Draw:46 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 8.7 %