Mega 6/45 Muộn nhất: 2021/11/28 tỷ lệ cược liên tiếp
13___Tổng số Draw:112 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:10 Times
Tỷ lệ: 8.93 %

17___Tổng số Draw:104 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:17 Times
Tỷ lệ: 16.35 %

26___Tổng số Draw:109 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:14 Times
Tỷ lệ: 12.84 %

27___Tổng số Draw:108 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:13 Times
Tỷ lệ: 12.04 %

31___Tổng số Draw:107 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:12 Times
Tỷ lệ: 11.21 %

37___Tổng số Draw:123 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:17 Times
Tỷ lệ: 13.82 %