Mega 6/45 Muộn nhất: 2019/03/17 tỷ lệ cược liên tiếp
5___Tổng số Draw:61 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:14 Times
Tỷ lệ: 22.95 %

6___Tổng số Draw:65 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:11 Times
Tỷ lệ: 16.92 %

16___Tổng số Draw:54 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 9.26 %

18___Tổng số Draw:63 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:10 Times
Tỷ lệ: 15.87 %

24___Tổng số Draw:66 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 10.61 %

42___Tổng số Draw:52 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 9.62 %