Mega 6/45 Muộn nhất: 2018/10/17 tỷ lệ cược liên tiếp
1___Tổng số Draw:41 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 17.07 %

12___Tổng số Draw:48 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 8.33 %

14___Tổng số Draw:41 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 7.32 %

36___Tổng số Draw:43 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 16.28 %

39___Tổng số Draw:42 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:1 Times
Tỷ lệ: 2.38 %

43___Tổng số Draw:40 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 7.5 %