Mega 6/45 Muộn nhất: 2018/08/19 tỷ lệ cược liên tiếp
16___Tổng số Draw:42 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 7.14 %

18___Tổng số Draw:45 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 11.11 %

28___Tổng số Draw:45 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 11.11 %

36___Tổng số Draw:38 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 13.16 %

37___Tổng số Draw:51 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:10 Times
Tỷ lệ: 19.61 %

45___Tổng số Draw:38 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 10.53 %