Mega 6/45 Muộn nhất: 2019/08/21 tỷ lệ cược liên tiếp
6___Tổng số Draw:76 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:11 Times
Tỷ lệ: 14.47 %

8___Tổng số Draw:62 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 6.45 %

17___Tổng số Draw:64 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:10 Times
Tỷ lệ: 15.62 %

20___Tổng số Draw:56 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 3.57 %

21___Tổng số Draw:60 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 11.67 %

31___Tổng số Draw:69 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 10.14 %