chọn cuối Times Vẽ quả  số đặc biệt 



Đếm từ 20 lần cuối cùng rút ra kết quả như sau:
Vé số Bài 20 Số lần nóng vẽ Times
Mega 6/45 11,26,29,34,41,45 5 Times
Power 6/55 13 6 Times
Mega 6/45:
Power 6/55:
Vé số Bài 20 số lạnh vẽ Times
Mega 6/45 8,10,19,21,23,27,37,38,39,44 1 Times
Power 6/55 19,24,28,31,34 0 Times