Power 6/55 Muộn nhất: 2021/11/27 tỷ lệ cược liên tiếp
2___Tổng số Draw:77 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:13 Times
Tỷ lệ: 16.88 %

5___Tổng số Draw:86 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:8 Times
Tỷ lệ: 9.3 %

7___Tổng số Draw:79 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:17 Times
Tỷ lệ: 21.52 %

21___Tổng số Draw:82 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 8.54 %

31___Tổng số Draw:91 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:11 Times
Tỷ lệ: 12.09 %

37___Tổng số Draw:73 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:13 Times
Tỷ lệ: 17.81 %

44___Tổng số Draw:93 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:11 Times
Tỷ lệ: 11.83 %