Power 6/55 Muộn nhất: 2019/08/20 tỷ lệ cược liên tiếp
10___Tổng số Draw:41 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:8 Times
Tỷ lệ: 19.51 %

30___Tổng số Draw:34 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 8.82 %

38___Tổng số Draw:30 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:1 Times
Tỷ lệ: 3.33 %

48___Tổng số Draw:41 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:6 Times
Tỷ lệ: 14.63 %

54___Tổng số Draw:35 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 11.43 %

55___Tổng số Draw:39 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 12.82 %

46___Tổng số Draw:47 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:6 Times
Tỷ lệ: 12.77 %