Power 6/55 Muộn nhất: 2018/06/16 tỷ lệ cược liên tiếp
14___Tổng số Draw:15 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:0 Times
Tỷ lệ: 0 %

15___Tổng số Draw:19 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 15.79 %

21___Tổng số Draw:13 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:1 Times
Tỷ lệ: 7.69 %

30___Tổng số Draw:12 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:1 Times
Tỷ lệ: 8.33 %

44___Tổng số Draw:19 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:0 Times
Tỷ lệ: 0 %

47___Tổng số Draw:13 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 15.38 %

48___Tổng số Draw:14 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 14.29 %