Power 6/55 Muộn nhất: 2019/03/19 tỷ lệ cược liên tiếp
8___Tổng số Draw:36 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 19.44 %

28___Tổng số Draw:28 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 10.71 %

32___Tổng số Draw:34 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:6 Times
Tỷ lệ: 17.65 %

35___Tổng số Draw:41 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 17.07 %

40___Tổng số Draw:34 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:8 Times
Tỷ lệ: 23.53 %

45___Tổng số Draw:30 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 10 %

34___Tổng số Draw:35 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 11.43 %