Power 6/55 Muộn nhất: 2019/01/19 tỷ lệ cược liên tiếp
13___Tổng số Draw:26 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 26.92 %

29___Tổng số Draw:30 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 10 %

42___Tổng số Draw:31 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 9.68 %

46___Tổng số Draw:36 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 11.11 %

51___Tổng số Draw:30 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 16.67 %

53___Tổng số Draw:27 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:6 Times
Tỷ lệ: 22.22 %

36___Tổng số Draw:30 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 16.67 %