Power 6/55 Muộn nhất: 2019/06/15 tỷ lệ cược liên tiếp
13___Tổng số Draw:34 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 20.59 %

23___Tổng số Draw:45 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:8 Times
Tỷ lệ: 17.78 %

40___Tổng số Draw:41 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:9 Times
Tỷ lệ: 21.95 %

45___Tổng số Draw:34 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 11.76 %

52___Tổng số Draw:36 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 5.56 %

55___Tổng số Draw:38 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 13.16 %

9___Tổng số Draw:46 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:6 Times
Tỷ lệ: 13.04 %