Power 6/55 Muộn nhất: 2018/08/21 tỷ lệ cược liên tiếp
9___Tổng số Draw:27 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 14.81 %

12___Tổng số Draw:23 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 8.7 %

14___Tổng số Draw:18 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:0 Times
Tỷ lệ: 0 %

23___Tổng số Draw:27 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 18.52 %

32___Tổng số Draw:25 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 16 %

46___Tổng số Draw:27 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 11.11 %

31___Tổng số Draw:27 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:1 Times
Tỷ lệ: 3.7 %