Power 6/55 Muộn nhất: 2018/10/18 tỷ lệ cược liên tiếp
1___Tổng số Draw:30 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:1 Times
Tỷ lệ: 3.33 %

11___Tổng số Draw:28 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 17.86 %

22___Tổng số Draw:21 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:1 Times
Tỷ lệ: 4.76 %

34___Tổng số Draw:24 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 8.33 %

42___Tổng số Draw:24 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 8.33 %

47___Tổng số Draw:20 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 10 %

30___Tổng số Draw:19 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 10.53 %