Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả

2019/01/20


08 , 16 , 21 , 31 , 35 , 38


2019/01/18


12 , 15 , 19 , 38 , 40 , 45


2019/01/16


01 , 08 , 14 , 24 , 31 , 40


2019/01/13


01 , 20 , 21 , 23 , 26 , 33


2019/01/11


19 , 21 , 22 , 23 , 25 , 44


2019/01/09


17 , 27 , 28 , 30 , 33 , 41


2019/01/06


09 , 22 , 33 , 34 , 35 , 44


2019/01/04


01 , 08 , 14 , 16 , 19 , 22


2019/01/02


04 , 14 , 32 , 35 , 36 , 40


2018/12/30


10 , 19 , 31 , 35 , 42 , 44


2018/12/28


03 , 22 , 24 , 25 , 31 , 37


2018/12/26


21 , 28 , 34 , 35 , 41 , 44


2018/12/23


01 , 03 , 10 , 11 , 16 , 44


2018/12/21


01 , 07 , 16 , 27 , 29 , 34


2018/12/19


02 , 10 , 11 , 32 , 40 , 44


2018/12/16


01 , 14 , 22 , 26 , 35 , 42


2018/12/14


07 , 16 , 20 , 26 , 30 , 34


2018/12/12


01 , 03 , 11 , 15 , 27 , 30


2018/12/09


06 , 08 , 26 , 34 , 40 , 41


2018/12/07


01 , 06 , 07 , 22 , 31 , 39


2018/12/05


07 , 28 , 29 , 39 , 42 , 45


2018/12/02


02 , 04 , 12 , 23 , 37 , 45


2018/11/30


11 , 18 , 23 , 25 , 28 , 35


2018/11/28


08 , 13 , 20 , 21 , 25 , 28


2018/11/25


03 , 05 , 11 , 18 , 24 , 29


2018/11/23


08 , 10 , 12 , 21 , 25 , 40


2018/11/21


07 , 09 , 16 , 19 , 24 , 33


2018/11/18


06 , 27 , 28 , 30 , 37 , 44


2018/11/16


04 , 12 , 18 , 21 , 25 , 41


2018/11/14


12 , 14 , 24 , 26 , 30 , 40trang đầu tiên
trang tiếp theo
trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ
Cũ Để New