Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả

2019/06/16


06 , 07 , 19 , 29 , 31 , 36


2019/06/14


02 , 12 , 16 , 36 , 37 , 45


2019/06/12


10 , 11 , 21 , 23 , 26 , 37


2019/06/09


02 , 06 , 22 , 25 , 35 , 36


2019/06/07


11 , 13 , 15 , 26 , 27 , 41


2019/06/05


04 , 08 , 22 , 25 , 37 , 39


2019/06/02


02 , 05 , 12 , 35 , 41 , 43


2019/05/31


05 , 06 , 07 , 12 , 23 , 30


2019/05/29


12 , 18 , 19 , 27 , 35 , 42


2019/05/26


11 , 12 , 14 , 23 , 29 , 32


2019/05/24


02 , 03 , 31 , 33 , 35 , 40


2019/05/22


01 , 13 , 16 , 22 , 23 , 35


2019/05/19


02 , 11 , 19 , 27 , 30 , 42


2019/05/17


06 , 16 , 18 , 29 , 39 , 43


2019/05/15


17 , 28 , 29 , 33 , 34 , 35


2019/05/12


01 , 08 , 13 , 17 , 21 , 43


2019/05/10


05 , 23 , 25 , 30 , 35 , 38


2019/05/08


01 , 07 , 08 , 31 , 34 , 45


2019/05/05


13 , 27 , 30 , 38 , 39 , 41


2019/05/03


01 , 06 , 14 , 31 , 35 , 44


2019/05/01


18 , 23 , 24 , 27 , 33 , 41


2019/04/28


04 , 24 , 28 , 30 , 33 , 43


2019/04/26


01 , 02 , 14 , 15 , 16 , 30


2019/04/24


04 , 07 , 12 , 13 , 20 , 45


2019/04/21


08 , 11 , 13 , 20 , 41 , 43


2019/04/18


01 , 04 , 05 , 12 , 17 , 21


2019/04/17


07 , 11 , 21 , 25 , 30 , 44


2019/04/14


04 , 13 , 20 , 34 , 35 , 37


2019/04/12


03 , 12 , 15 , 16 , 17 , 44


2019/04/10


07 , 11 , 14 , 30 , 35 , 42trang đầu tiên
trang tiếp theo
trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ
Cũ Để New