Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả

2019/03/17


05 , 06 , 16 , 18 , 24 , 42


2019/03/15


05 , 10 , 15 , 19 , 38 , 42


2019/03/13


05 , 16 , 24 , 26 , 34 , 44


2019/03/10


05 , 24 , 31 , 32 , 42 , 45


2019/03/08


04 , 14 , 20 , 27 , 32 , 43


2019/03/06


02 , 07 , 14 , 24 , 40 , 41


2019/03/03


01 , 13 , 17 , 20 , 30 , 45


2019/03/01


15 , 23 , 29 , 31 , 38 , 43


2019/02/27


05 , 12 , 15 , 16 , 25 , 35


2019/02/24


01 , 07 , 13 , 23 , 32 , 42


2019/02/22


07 , 10 , 18 , 25 , 44 , 45


2019/02/20


01 , 10 , 15 , 24 , 37 , 45


2019/02/17


11 , 12 , 14 , 25 , 29 , 31


2019/02/15


03 , 22 , 26 , 27 , 30 , 44


2019/02/13


05 , 11 , 18 , 33 , 37 , 41


2019/02/10


01 , 11 , 17 , 25 , 29 , 35


2019/02/08


11 , 12 , 33 , 36 , 39 , 43


2019/02/06


22 , 24 , 25 , 30 , 33 , 38


2019/02/03


01 , 02 , 05 , 09 , 23 , 24


2019/02/01


03 , 04 , 06 , 38 , 39 , 43


2019/01/30


01 , 04 , 06 , 13 , 37 , 41


2019/01/27


09 , 11 , 12 , 22 , 27 , 29


2019/01/25


11 , 13 , 14 , 22 , 30 , 38


2019/01/23


02 , 09 , 13 , 29 , 33 , 40


2019/01/20


08 , 16 , 21 , 31 , 35 , 38


2019/01/18


12 , 15 , 19 , 38 , 40 , 45


2019/01/16


01 , 08 , 14 , 24 , 31 , 40


2019/01/13


01 , 20 , 21 , 23 , 26 , 33


2019/01/11


19 , 21 , 22 , 23 , 25 , 44


2019/01/09


17 , 27 , 28 , 30 , 33 , 41trang đầu tiên
trang tiếp theo
trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ
Cũ Để New