xổ số Việt Nam Chức năng chính Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả

2020/05/24


01 , 29 , 30 , 32 , 34 , 35


2020/05/22


03 , 08 , 19 , 28 , 35 , 41


2020/05/20


01 , 08 , 15 , 23 , 25 , 39


2020/05/17


02 , 04 , 21 , 30 , 33 , 37


2020/05/15


03 , 12 , 13 , 28 , 33 , 36


2020/05/13


06 , 20 , 21 , 35 , 40 , 45


2020/05/10


07 , 09 , 23 , 32 , 33 , 37


2020/05/08


01 , 03 , 07 , 12 , 22 , 25


2020/05/06


03 , 18 , 25 , 29 , 30 , 44


2020/05/03


05 , 18 , 29 , 32 , 38 , 44


2020/05/01


06 , 07 , 16 , 37 , 40 , 44


2020/04/29


01 , 08 , 11 , 13 , 15 , 32


2020/04/26


05 , 25 , 30 , 36 , 37 , 41


2020/04/24


10 , 31 , 37 , 39 , 40 , 43


2020/03/29


07 , 10 , 23 , 36 , 39 , 44


2020/03/27


01 , 06 , 10 , 35 , 36 , 45


2020/03/25


26 , 31 , 33 , 37 , 38 , 45


2020/03/22


02 , 10 , 19 , 22 , 24 , 29


2020/03/20


08 , 23 , 29 , 37 , 39 , 44


2020/03/18


06 , 21 , 30 , 37 , 38 , 45


2020/03/15


04 , 07 , 11 , 17 , 19 , 31


2020/03/13


08 , 13 , 20 , 28 , 35 , 45


2020/03/11


12 , 16 , 29 , 35 , 37 , 44


2020/03/08


03 , 13 , 17 , 19 , 21 , 43


2020/03/06


06 , 09 , 10 , 16 , 26 , 42


2020/03/04


01 , 07 , 17 , 24 , 35 , 41


2020/03/01


01 , 06 , 07 , 13 , 26 , 39


2020/02/28


02 , 19 , 23 , 27 , 29 , 38


2020/02/26


02 , 10 , 12 , 20 , 24 , 39


2020/02/23


01 , 06 , 16 , 23 , 34 , 42trang đầu tiên trang tiếp theo trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ Cũ Để New