xổ số Việt Nam Chức năng chính Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả

2016/07/20


02 , 17 , 33 , 37 , 38 , 45


2016/07/22


03 , 04 , 14 , 20 , 25 , 35


2016/07/24


01 , 10 , 16 , 18 , 23 , 38


2016/07/27


14 , 17 , 21 , 25 , 31 , 37


2016/07/29


03 , 08 , 13 , 20 , 30 , 36


2016/07/31


02 , 06 , 19 , 21 , 35 , 39


2016/08/03


07 , 10 , 25 , 27 , 29 , 40


2016/08/05


03 , 09 , 13 , 18 , 24 , 31


2016/08/07


03 , 05 , 17 , 22 , 30 , 31


2016/08/10


06 , 15 , 16 , 19 , 27 , 30


2016/08/12


28 , 31 , 34 , 37 , 38 , 41


2016/08/14


13 , 16 , 17 , 29 , 31 , 37


2016/08/17


02 , 04 , 09 , 19 , 21 , 26


2016/08/19


11 , 12 , 17 , 33 , 34 , 36


2016/08/21


13 , 21 , 24 , 25 , 29 , 44


2016/08/24


08 , 17 , 21 , 23 , 36 , 40


2016/08/26


10 , 36 , 39 , 43 , 44 , 45


2016/08/28


04 , 06 , 10 , 15 , 16 , 44


2016/08/31


08 , 20 , 21 , 31 , 34 , 39


2016/09/02


09 , 13 , 24 , 35 , 36 , 41


2016/09/04


11 , 15 , 20 , 24 , 27 , 45


2016/09/07


06 , 08 , 12 , 13 , 15 , 19


2016/09/09


07 , 13 , 16 , 18 , 31 , 32


2016/09/11


06 , 09 , 10 , 18 , 20 , 31


2016/09/14


02 , 11 , 14 , 23 , 25 , 32


2016/09/16


04 , 05 , 06 , 23 , 31 , 34


2016/09/18


07 , 10 , 17 , 20 , 25 , 32


2016/09/21


05 , 12 , 15 , 30 , 37 , 41


2016/09/23


08 , 14 , 19 , 29 , 30 , 40


2016/09/25


01 , 20 , 28 , 32 , 42 , 44trang đầu tiên trang tiếp theo trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ Cũ Để New