Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả số đặc biệt

2019/02/23


16 , 19 , 30 , 39 , 43 , 52


21


2019/02/21


03 , 10 , 11 , 15 , 29 , 34


50


2019/02/19


12 , 18 , 22 , 29 , 32 , 52


51


2019/02/16


05 , 08 , 14 , 28 , 37 , 40


41


2019/02/14


08 , 15 , 26 , 41 , 43 , 53


46


2019/02/12


01 , 12 , 17 , 34 , 48 , 49


47


2019/02/09


02 , 14 , 15 , 44 , 46 , 50


18


2019/02/07


20 , 27 , 28 , 32 , 47 , 50


41


2019/02/02


11 , 23 , 27 , 35 , 36 , 46


37


2019/01/31


10 , 19 , 20 , 28 , 34 , 44


29


2019/01/29


15 , 20 , 26 , 41 , 45 , 55


10


2019/01/26


20 , 27 , 33 , 43 , 53 , 54


48


2019/01/24


31 , 35 , 38 , 44 , 49 , 55


24


2019/01/22


01 , 14 , 22 , 40 , 52 , 55


21


2019/01/19


13 , 29 , 42 , 46 , 51 , 53


36


2019/01/17


13 , 14 , 22 , 34 , 35 , 55


54


2019/01/15


04 , 06 , 13 , 22 , 29 , 30


52


2019/01/12


07 , 13 , 14 , 26 , 42 , 54


11


2019/01/10


12 , 22 , 31 , 35 , 40 , 47


8


2019/01/08


03 , 05 , 09 , 11 , 45 , 48


40


2019/01/05


10 , 11 , 38 , 47 , 53 , 55


51


2019/01/03


23 , 31 , 37 , 45 , 49 , 54


18


2019/01/01


02 , 19 , 21 , 27 , 37 , 46


12


2018/12/29


08 , 36 , 42 , 43 , 50 , 52


30


2018/12/27


05 , 20 , 33 , 42 , 43 , 50


40


2018/12/25


03 , 09 , 17 , 21 , 23 , 51


15


2018/12/22


03 , 08 , 16 , 35 , 39 , 52


29


2018/12/20


08 , 17 , 24 , 33 , 34 , 44


55


2018/12/18


01 , 09 , 15 , 17 , 25 , 26


8


2018/12/15


14 , 17 , 49 , 52 , 53 , 55


12trang đầu tiên
trang tiếp theo
trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ
Cũ Để New