Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả số đặc biệt

2019/04/20


08 , 10 , 12 , 24 , 40 , 44


51


2019/04/18


07 , 08 , 15 , 24 , 26 , 48


10


2019/04/16


16 , 29 , 32 , 33 , 52 , 53


5


2019/04/13


09 , 13 , 20 , 21 , 36 , 43


32


2019/04/11


01 , 08 , 31 , 32 , 37 , 55


53


2019/04/09


10 , 14 , 19 , 36 , 48 , 49


3


2019/04/06


01 , 20 , 30 , 41 , 46 , 50


48


2019/04/04


16 , 26 , 29 , 38 , 47 , 51


13


2019/04/02


01 , 04 , 09 , 20 , 22 , 26


48


2019/03/30


03 , 15 , 18 , 35 , 50 , 54


32


2019/03/28


03 , 23 , 37 , 43 , 44 , 49


27


2019/03/26


15 , 19 , 28 , 40 , 44 , 48


14


2019/03/23


03 , 09 , 30 , 41 , 46 , 52


22


2019/03/21


07 , 18 , 32 , 42 , 46 , 53


28


2019/03/19


08 , 28 , 32 , 35 , 40 , 45


34


2019/03/16


10 , 18 , 22 , 24 , 35 , 40


53


2019/03/14


18 , 21 , 25 , 35 , 44 , 53


4


2019/03/12


09 , 16 , 26 , 34 , 44 , 49


19


2019/03/09


18 , 24 , 31 , 34 , 35 , 44


52


2019/03/07


02 , 14 , 20 , 33 , 41 , 47


27


2019/03/05


01 , 15 , 23 , 51 , 53 , 55


26


2019/03/02


01 , 02 , 03 , 20 , 46 , 48


31


2019/02/28


04 , 15 , 19 , 34 , 40 , 42


49


2019/02/26


08 , 09 , 16 , 34 , 42 , 43


45


2019/02/23


16 , 19 , 30 , 39 , 43 , 52


21


2019/02/21


03 , 10 , 11 , 15 , 29 , 34


50


2019/02/19


12 , 18 , 22 , 29 , 32 , 52


51


2019/02/16


05 , 08 , 14 , 28 , 37 , 40


41


2019/02/14


08 , 15 , 26 , 41 , 43 , 53


46


2019/02/12


01 , 12 , 17 , 34 , 48 , 49


47trang đầu tiên
trang tiếp theo
trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ
Cũ Để New