xổ số Việt Nam Chức năng chính Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả số đặc biệt

2019/11/16


06 , 08 , 18 , 22 , 49 , 52


10


2019/11/14


09 , 12 , 16 , 36 , 41 , 55


35


2019/11/12


10 , 17 , 24 , 27 , 36 , 39


33


2019/11/09


01 , 03 , 06 , 25 , 29 , 41


12


2019/11/07


01 , 12 , 19 , 37 , 44 , 52


18


2019/11/05


03 , 06 , 16 , 17 , 44 , 50


28


2019/11/02


02 , 15 , 34 , 35 , 48 , 50


32


2019/10/31


18 , 19 , 22 , 37 , 47 , 48


46


2019/10/29


12 , 15 , 16 , 31 , 43 , 55


11


2019/10/26


18 , 20 , 22 , 50 , 51 , 53


35


2019/10/24


09 , 14 , 23 , 41 , 45 , 50


13


2019/10/22


02 , 16 , 26 , 27 , 36 , 40


31


2019/10/19


01 , 10 , 21 , 26 , 42 , 43


25


2019/10/17


05 , 11 , 14 , 34 , 51 , 53


16


2019/10/15


09 , 12 , 29 , 46 , 48 , 53


3


2019/10/12


21 , 39 , 48 , 51 , 53 , 55


5


2019/10/10


04 , 17 , 42 , 51 , 53 , 55


29


2019/10/08


08 , 36 , 39 , 43 , 48 , 50


40


2019/10/05


10 , 29 , 30 , 31 , 37 , 51


50


2019/10/03


04 , 07 , 08 , 26 , 37 , 44


29


2019/10/01


05 , 22 , 38 , 41 , 47 , 49


29


2019/09/28


04 , 08 , 21 , 23 , 40 , 43


44


2019/09/26


07 , 12 , 38 , 43 , 51 , 55


15


2019/09/24


12 , 33 , 39 , 40 , 48 , 53


35


2019/09/21


02 , 05 , 23 , 30 , 42 , 45


34


2019/09/19


02 , 08 , 22 , 34 , 39 , 41


13


2019/09/17


03 , 14 , 26 , 38 , 43 , 47


10


2019/09/14


10 , 36 , 42 , 44 , 45 , 54


14


2019/09/12


18 , 29 , 32 , 33 , 45 , 49


40


2019/09/10


06 , 09 , 19 , 39 , 50 , 54


37trang đầu tiên trang tiếp theo trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ Cũ Để New