xổ số Việt Nam Chức năng chính Số kiểm tra tự động
Ngày Power 6/55 Kết quả đặc

2024/04/20
(Thứ bảy)

02 , 06 , 35 , 43 , 45 , 47


14


2024/04/18
(Thứ năm)

01 , 21 , 23 , 33 , 43 , 54


28


2024/04/16
(Thứ ba)

03 , 05 , 32 , 40 , 46 , 50


37


2024/04/13
(Thứ bảy)

29 , 36 , 37 , 38 , 40 , 42


46


2024/04/11
(Thứ năm)

03 , 06 , 15 , 25 , 33 , 43


55


2024/04/09
(Thứ ba)

04 , 12 , 27 , 44 , 46 , 51


22


2024/04/06
(Thứ bảy)

09 , 13 , 20 , 30 , 39 , 54


23


2024/04/04
(Thứ năm)

03 , 08 , 12 , 25 , 47 , 48


15


2024/04/02
(Thứ ba)

01 , 12 , 18 , 20 , 51 , 52


37


2024/03/30
(Thứ bảy)

14 , 17 , 27 , 38 , 54 , 55


23


2024/03/28
(Thứ năm)

01 , 07 , 18 , 26 , 38 , 49


21


2024/03/26
(Thứ ba)

01 , 08 , 13 , 16 , 38 , 44


47


2024/03/23
(Thứ bảy)

03 , 10 , 13 , 30 , 40 , 52


4


2024/03/21
(Thứ năm)

12 , 13 , 41 , 48 , 49 , 53


43


2024/03/19
(Thứ ba)

06 , 25 , 39 , 45 , 46 , 55


26


2024/03/16
(Thứ bảy)

08 , 36 , 42 , 43 , 44 , 55


54


2024/03/14
(Thứ năm)

21 , 25 , 26 , 29 , 41 , 51


39


2024/03/12
(Thứ ba)

11 , 14 , 18 , 20 , 22 , 43


16


2024/03/09
(Thứ bảy)

11 , 13 , 22 , 36 , 46 , 49


37


2024/03/07
(Thứ năm)

13 , 20 , 33 , 47 , 53 , 54


19


2024/03/05
(Thứ ba)

12 , 19 , 21 , 23 , 28 , 54


31


2024/03/02
(Thứ bảy)

01 , 19 , 21 , 31 , 50 , 55


37


2024/02/29
(Thứ năm)

04 , 11 , 20 , 38 , 52 , 53


33


2024/02/27
(Thứ ba)

01 , 04 , 06 , 08 , 24 , 35


53


2024/02/24
(Thứ bảy)

01 , 03 , 22 , 27 , 38 , 40


26


2024/02/22
(Thứ năm)

08 , 19 , 24 , 31 , 35 , 55


1


2024/02/20
(Thứ ba)

34 , 46 , 50 , 51 , 52 , 55


5


2024/02/17
(Thứ bảy)

08 , 12 , 17 , 27 , 38 , 55


47


2024/02/15
(Thứ năm)

03 , 07 , 08 , 18 , 21 , 26


19


2024/02/13
(Thứ ba)

08 , 17 , 22 , 31 , 34 , 49


18trang đầu tiên trang tiếp theo trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ Cũ Để New