xổ số Việt Nam Chức năng chính Số kiểm tra tự động
Ngày Power 6/55 Kết quả đặc

2021/11/27
(Thứ bảy)

02 , 05 , 07 , 21 , 31 , 37


44


2021/11/25
(Thứ năm)

16 , 18 , 24 , 29 , 33 , 41


43


2021/11/23
(Thứ ba)

05 , 07 , 09 , 28 , 38 , 55


50


2021/11/20
(Thứ bảy)

06 , 10 , 29 , 30 , 31 , 51


35


2021/11/18
(Thứ năm)

18 , 30 , 32 , 37 , 39 , 40


10


2021/11/16
(Thứ ba)

08 , 19 , 27 , 34 , 46 , 51


2


2021/11/13
(Thứ bảy)

18 , 22 , 29 , 33 , 46 , 48


37


2021/11/11
(Thứ năm)

03 , 35 , 37 , 41 , 45 , 49


31


2021/11/09
(Thứ ba)

12 , 25 , 26 , 47 , 51 , 53


16


2021/11/06
(Thứ bảy)

23 , 31 , 41 , 48 , 49 , 51


3


2021/11/04
(Thứ năm)

05 , 10 , 15 , 31 , 32 , 50


28


2021/11/02
(Thứ ba)

37 , 38 , 42 , 46 , 47 , 55


23


2021/10/30
(Thứ bảy)

31 , 36 , 40 , 44 , 50 , 53


11


2021/10/28
(Thứ năm)

02 , 04 , 06 , 13 , 31 , 35


16


2021/10/26
(Thứ ba)

21 , 24 , 29 , 34 , 39 , 53


20


2021/10/23
(Thứ bảy)

05 , 11 , 19 , 26 , 28 , 33


9


2021/10/21
(Thứ năm)

03 , 19 , 32 , 36 , 41 , 51


35


2021/10/19
(Thứ ba)

03 , 09 , 25 , 29 , 46 , 50


18


2021/10/16
(Thứ bảy)

09 , 17 , 22 , 28 , 50 , 55


7


2021/10/14
(Thứ năm)

09 , 21 , 24 , 30 , 41 , 44


40


2021/10/12
(Thứ ba)

14 , 17 , 31 , 33 , 42 , 50


40


2021/10/09
(Thứ bảy)

01 , 22 , 25 , 38 , 39 , 54


19


2021/10/07
(Thứ năm)

06 , 15 , 21 , 24 , 45 , 55


46


2021/10/05
(Thứ ba)

11 , 16 , 17 , 19 , 38 , 43


24


2021/10/02
(Thứ bảy)

05 , 06 , 22 , 26 , 49 , 51


32


2021/09/30
(Thứ năm)

18 , 23 , 26 , 32 , 46 , 49


54


2021/09/28
(Thứ ba)

07 , 22 , 25 , 40 , 49 , 50


37


2021/09/25
(Thứ bảy)

07 , 20 , 27 , 43 , 48 , 51


37


2021/09/23
(Thứ năm)

06 , 07 , 21 , 25 , 27 , 49


26


2021/09/21
(Thứ ba)

15 , 24 , 25 , 40 , 42 , 50


49trang đầu tiên trang tiếp theo trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ Cũ Để New