Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả số đặc biệt

2019/07/20


15 , 18 , 25 , 32 , 42 , 52


10


2019/07/18


04 , 24 , 29 , 31 , 39 , 41


38


2019/07/16


04 , 12 , 19 , 31 , 33 , 40


51


2019/07/13


05 , 23 , 29 , 45 , 50 , 52


1


2019/07/11


06 , 09 , 15 , 26 , 35 , 38


34


2019/07/09


04 , 17 , 25 , 40 , 42 , 51


2


2019/07/06


05 , 29 , 36 , 39 , 46 , 53


48


2019/07/04


04 , 05 , 14 , 46 , 52 , 54


3


2019/07/02


02 , 09 , 33 , 45 , 52 , 54


1


2019/06/29


06 , 10 , 19 , 31 , 34 , 43


37


2019/06/27


09 , 29 , 32 , 44 , 49 , 53


5


2019/06/25


03 , 14 , 34 , 35 , 40 , 49


23


2019/06/22


01 , 09 , 23 , 28 , 42 , 54


49


2019/06/20


09 , 15 , 23 , 41 , 49 , 51


52


2019/06/18


24 , 31 , 45 , 46 , 47 , 54


4


2019/06/15


13 , 23 , 40 , 45 , 52 , 55


9


2019/06/13


06 , 09 , 15 , 22 , 29 , 53


25


2019/06/11


02 , 05 , 13 , 20 , 30 , 49


35


2019/06/08


02 , 08 , 10 , 23 , 27 , 35


47


2019/06/06


10 , 13 , 30 , 36 , 51 , 54


16


2019/06/04


18 , 20 , 24 , 26 , 33 , 41


55


2019/06/01


10 , 24 , 31 , 41 , 42 , 47


20


2019/05/30


17 , 31 , 33 , 34 , 37 , 40


35


2019/05/28


15 , 22 , 31 , 32 , 33 , 37


51


2019/05/25


04 , 12 , 35 , 44 , 50 , 55


19


2019/05/23


13 , 21 , 33 , 42 , 53 , 55


44


2019/05/21


11 , 12 , 29 , 31 , 37 , 53


41


2019/05/18


06 , 10 , 13 , 18 , 29 , 38


53


2019/05/16


08 , 28 , 30 , 33 , 40 , 43


24


2019/05/14


06 , 11 , 15 , 21 , 30 , 40


10trang đầu tiên
trang tiếp theo
trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ
Cũ Để New