--Power 6/55 Quá hạn đường ray
Updated:2024/04/20--
| Quá hạn tích lũy Times
| Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times
| AVG. Quá hạn tích lũy Times
| Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times |


| Quá hạn tích lũy Times
| Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times
| AVG. Quá hạn tích lũy Times
| Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times |No. 01
Quá hạn tích lũy Times: 1
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 46
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 02
Quá hạn tích lũy Times: 0
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 33
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 9
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 03
Quá hạn tích lũy Times: 2
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 43
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 04
Quá hạn tích lũy Times: 5
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 52
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 3


No. 05
Quá hạn tích lũy Times: 2
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 36
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 06
Quá hạn tích lũy Times: 0
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 46
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 5


No. 07
Quá hạn tích lũy Times: 10
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 43
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 10
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 2


No. 08
Quá hạn tích lũy Times: 7
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 38
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 3


No. 09
Quá hạn tích lũy Times: 6
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 28
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 10
Quá hạn tích lũy Times: 12
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 37
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 9
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 4


No. 11
Quá hạn tích lũy Times: 17
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 36
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 12
Quá hạn tích lũy Times: 5
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 26
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 13
Quá hạn tích lũy Times: 6
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 32
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 6


No. 14
Quá hạn tích lũy Times: 0
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 32
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 3


No. 15
Quá hạn tích lũy Times: 4
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 36
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 2


No. 16
Quá hạn tích lũy Times: 11
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 37
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 9
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 7


No. 17
Quá hạn tích lũy Times: 9
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 41
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 9
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 18
Quá hạn tích lũy Times: 8
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 51
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 19
Quá hạn tích lũy Times: 19
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 43
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 3


No. 20
Quá hạn tích lũy Times: 6
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 43
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 21
Quá hạn tích lũy Times: 1
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 57
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 3


No. 22
Quá hạn tích lũy Times: 5
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 39
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 2


No. 23
Quá hạn tích lũy Times: 1
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 45
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 24
Quá hạn tích lũy Times: 23
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 40
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 5


No. 25
Quá hạn tích lũy Times: 4
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 41
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 9
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 7


No. 26
Quá hạn tích lũy Times: 10
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 45
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 9
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 2


No. 27
Quá hạn tích lũy Times: 5
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 32
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 2


No. 28
Quá hạn tích lũy Times: 1
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 57
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 9
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 3


No. 29
Quá hạn tích lũy Times: 3
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 56
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 30
Quá hạn tích lũy Times: 6
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 35
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 9
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 5


No. 31
Quá hạn tích lũy Times: 20
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 38
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 2


No. 32
Quá hạn tích lũy Times: 2
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 35
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 33
Quá hạn tích lũy Times: 1
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 36
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 5


No. 34
Quá hạn tích lũy Times: 26
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 39
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 35
Quá hạn tích lũy Times: 0
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 37
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 36
Quá hạn tích lũy Times: 3
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 41
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 3


No. 37
Quá hạn tích lũy Times: 2
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 44
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 9
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 3


No. 38
Quá hạn tích lũy Times: 3
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 41
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 2


No. 39
Quá hạn tích lũy Times: 6
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 56
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 4


No. 40
Quá hạn tích lũy Times: 2
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 41
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 3


No. 41
Quá hạn tích lũy Times: 13
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 32
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 6


No. 42
Quá hạn tích lũy Times: 3
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 44
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 43
Quá hạn tích lũy Times: 0
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 28
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 3


No. 44
Quá hạn tích lũy Times: 5
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 26
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 45
Quá hạn tích lũy Times: 0
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 33
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 46
Quá hạn tích lũy Times: 2
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 32
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 47
Quá hạn tích lũy Times: 0
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 29
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 48
Quá hạn tích lũy Times: 7
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 33
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 2


No. 49
Quá hạn tích lũy Times: 10
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 34
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 50
Quá hạn tích lũy Times: 2
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 33
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 2


No. 51
Quá hạn tích lũy Times: 5
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 24
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 7
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1


No. 52
Quá hạn tích lũy Times: 8
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 39
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 5


No. 53
Quá hạn tích lũy Times: 13
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 34
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 3


No. 54
Quá hạn tích lũy Times: 1
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 43
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 3


No. 55
Quá hạn tích lũy Times: 4
Lịch sử Longest quá hạn tích lũy Times: 49
AVG. Quá hạn tích lũy Times: 8
Hầu hết thường quá hạn tích lũy Times: 1