---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55

Ngày quay thưởng Kết quả
08/21 09,   12,   14,   23,   32,   46,  + 31
08/18 07,   33,   36,   39,   51,   55,  + 11
08/16 06,   10,   34,   46,   48,   51,  + 47
08/14 29,   30,   36,   38,   45,   52,  + 46
08/11 16,   17,   31,   33,   42,   44,  + 14
08/09 24,   29,   32,   33,   49,   55,  + 09
08/07 03,   09,   15,   20,   39,   49,  + 04
08/04 11,   12,   24,   32,   41,   48,  + 03
08/02 06,   11,   16,   17,   41,   55,  + 07
07/31 01,   05,   27,   31,   47,   50,  + 41