---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55

Ngày quay thưởng Kết quả
06/18 24,   31,   45,   46,   47,   54,  + 04
06/15 13,   23,   40,   45,   52,   55,  + 09
06/13 06,   09,   15,   22,   29,   53,  + 25
06/11 02,   05,   13,   20,   30,   49,  + 35
06/08 02,   08,   10,   23,   27,   35,  + 47
06/06 10,   13,   30,   36,   51,   54,  + 16
06/04 18,   20,   24,   26,   33,   41,  + 55
06/01 10,   24,   31,   41,   42,   47,  + 20
05/30 17,   31,   33,   34,   37,   40,  + 35
05/28 15,   22,   31,   32,   33,   37,  + 51