---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55

Ngày quay thưởng Kết quả
10/18 01,   11,   22,   34,   42,   47,  + 30
10/16 05,   28,   29,   34,   42,   46,  + 17
10/13 12,   21,   23,   44,   47,   48,  + 43
10/11 05,   16,   17,   37,   46,   49,  + 35
10/09 10,   27,   46,   50,   51,   55,  + 01
10/06 05,   06,   16,   42,   48,   51,  + 03
10/04 03,   09,   12,   17,   34,   42,  + 46
10/02 03,   07,   28,   32,   33,   37,  + 22
09/29 03,   07,   12,   32,   34,   55,  + 38
09/27 08,   12,   29,   35,   51,   54,  + 34