---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55

Ngày quay thưởng Kết quả
2021
11/27
02,   05,   07,   21,   31,   37,  + 44
2021
11/25
16,   18,   24,   29,   33,   41,  + 43
2021
11/23
05,   07,   09,   28,   38,   55,  + 50
2021
11/20
06,   10,   29,   30,   31,   51,  + 35
2021
11/18
18,   30,   32,   37,   39,   40,  + 10
2021
11/16
08,   19,   27,   34,   46,   51,  + 02
2021
11/13
18,   22,   29,   33,   46,   48,  + 37
2021
11/11
03,   35,   37,   41,   45,   49,  + 31
2021
11/09
12,   25,   26,   47,   51,   53,  + 16
2021
11/06
23,   31,   41,   48,   49,   51,  + 03