---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55

Ngày quay thưởng Kết quả
01/19 13,   29,   42,   46,   51,   53,  + 36
01/17 13,   14,   22,   34,   35,   55,  + 54
01/15 04,   06,   13,   22,   29,   30,  + 52
01/12 07,   13,   14,   26,   42,   54,  + 11
01/10 12,   22,   31,   35,   40,   47,  + 08
01/08 03,   05,   09,   11,   45,   48,  + 40
01/05 10,   11,   38,   47,   53,   55,  + 51
01/03 23,   31,   37,   45,   49,   54,  + 18
01/01 02,   19,   21,   27,   37,   46,  + 12
12/29 08,   36,   42,   43,   50,   52,  + 30