---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55

Ngày quay thưởng Kết quả
2024
04/20
02,   06,   35,   43,   45,   47,  + 14
2024
04/18
01,   21,   23,   33,   43,   54,  + 28
2024
04/16
03,   05,   32,   40,   46,   50,  + 37
2024
04/13
29,   36,   37,   38,   40,   42,  + 46
2024
04/11
03,   06,   15,   25,   33,   43,  + 55
2024
04/09
04,   12,   27,   44,   46,   51,  + 22
2024
04/06
09,   13,   20,   30,   39,   54,  + 23
2024
04/04
03,   08,   12,   25,   47,   48,  + 15
2024
04/02
01,   12,   18,   20,   51,   52,  + 37
2024
03/30
14,   17,   27,   38,   54,   55,  + 23