---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55

Ngày quay thưởng Kết quả
2022
05/26
04,   30,   32,   39,   41,   53,  + 42
2022
05/24
18,   31,   32,   46,   50,   52,  + 28
2022
05/21
19,   32,   38,   40,   45,   48,  + 02
2022
05/19
03,   06,   31,   40,   47,   54,  + 08
2022
05/17
11,   17,   25,   29,   45,   48,  + 53
2022
05/14
02,   28,   30,   43,   44,   55,  + 22
2022
05/12
09,   18,   24,   43,   44,   50,  + 15
2022
05/10
12,   18,   41,   43,   47,   51,  + 10
2022
05/07
15,   32,   33,   36,   43,   46,  + 31
2022
05/05
27,   29,   33,   39,   47,   53,  + 55