Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả

2016/08/21


13 , 21 , 24 , 25 , 29 , 44


2016/08/19


11 , 12 , 17 , 33 , 34 , 36


2016/08/17


02 , 04 , 09 , 19 , 21 , 26


2016/08/14


13 , 16 , 17 , 29 , 31 , 37


2016/08/12


28 , 31 , 34 , 37 , 38 , 41


2016/08/10


06 , 15 , 16 , 19 , 27 , 30


2016/08/07


03 , 05 , 17 , 22 , 30 , 31


2016/08/05


03 , 09 , 13 , 18 , 24 , 31


2016/08/03


07 , 10 , 25 , 27 , 29 , 40


2016/07/31


02 , 06 , 19 , 21 , 35 , 39


2016/07/29


03 , 08 , 13 , 20 , 30 , 36


2016/07/27


14 , 17 , 21 , 25 , 31 , 37


2016/07/24


01 , 10 , 16 , 18 , 23 , 38


2016/07/22


03 , 04 , 14 , 20 , 25 , 35


2016/07/20


02 , 17 , 33 , 37 , 38 , 45trang đầu tiên
up trang
trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ
Cũ Để New